CĐ Giáo dục VN: Khám sức khỏe miễn phí cho 300 giáo viên vùng khó khăn