CĐ Giáo dục VN: Các nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại huyện đảo, xã đảo là những tấm gương vượt khó