CĐ Giáo dục VN: Bàn giao nhà “Đại đoàn kết - Mái ấm CĐ” 1 nhà giáo diện chính sách ở Ninh Bình