CĐ Điện lực VN: Khen thưởng để khích lệ lao động sáng tạo