Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Điện lực VN hỗ trợ CNLĐ Công ty lưới điện cao thế miền Bắc