CĐ Điện lực Việt Nam tập trung cảnh báo về tai nạn lao động

CBCNV Xí nghiệp Điện Cao thế miền Bắc thực hành phòng cháy chữa cháy. Ảnh: N.L
CBCNV Xí nghiệp Điện Cao thế miền Bắc thực hành phòng cháy chữa cháy. Ảnh: N.L
CBCNV Xí nghiệp Điện Cao thế miền Bắc thực hành phòng cháy chữa cháy. Ảnh: N.L
Lên top