CĐ Dệt May VN: Tổ chức nhiều hoạt động tại TP. Tuyên Quang