CĐ Cty CP Nhựa Hà Nội: Luôn phấn đấu có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ