CĐ Cty CP May Sơn Hà: Phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động