CĐ Công thương VN: Nâng cao kỹ năng thương lượng, đàm phán và ký kết TƯLĐTT