CĐ Công thương VN: Hơn 28 triệu đồng hỗ trợ học sinh vùng khó khăn ở Điện Biên