CĐ Công thương VN: Góp phần quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Tổng LĐLĐVN