CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: Tập huấn nghiệp vụ cho CBCĐ khu vực miền Trung