CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: Quý III: Hơn 1 tỉ đồng hoạt động an sinh xã hội