CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: 4.000 nữ đoàn viên đạt danh hiệu “2 giỏi”