CĐ Caosu Việt Nam: Tổ chức hội thao cho người lao động ngành caosu