CĐ các KCN tỉnh Sóc Trăng: Đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả

BCH CĐ các KCN tỉnh Sóc Trăng lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.
BCH CĐ các KCN tỉnh Sóc Trăng lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.
BCH CĐ các KCN tỉnh Sóc Trăng lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.