CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Công bố kết quả khảo sát nhu cầu thiết chế văn hóa công nhân