CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình: Kiểm tra, hỗ trợ hoạt động CĐCS