CĐ các KCN tỉnh Hà Nam: Tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát công nhân năm 2016”