CĐ các KCN tỉnh Hà Nam: Phổ biến pháp luật cho 300 công nhân lao động