CĐ các KCN tỉnh Hà Nam: Kết nạp hơn 600 đoàn viên công đoàn