CĐ các KCN - CX Hà Nội tập huấn công tác ATVSLĐ và nữ công cho đội ngũ cán bộ CĐCS