CĐ các KCN - CX Hà Nội đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu