VỤ CTY KIMONO JAPAN “TƯỚC ĐOẠT” BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA CÔNG NHÂN:

“Cầu cứu” các Ban ngành tỉnh Lâm Đồng