Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần tập trung chọn những vấn đề nóng, khó trong nông nghiệp và nông thôn để tổ chức thi đua