Vụ công ty làm sai, người lao động thiệt thòi quyền lợi

Cần làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp