Thảo luận tổ tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII):

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế Công đoàn

Thảo luận tổ tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII) sáng 29.7. Ảnh: SƠN TÙNG
Thảo luận tổ tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII) sáng 29.7. Ảnh: SƠN TÙNG
Thảo luận tổ tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII) sáng 29.7. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top