Cần có cơ chế tài chính cho Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam