Cần có chiến lược thúc đẩy quan hệ với liên đoàn lao động các địa phương