Cán bộ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Giúp người lao động đòi thành công 300 triệu đồng