Cách mạng 4.0 không trên giấy mà xuất hiện ở các dây chuyền sản xuất

Lãnh đạo các đơn vị và công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông giới thiệu các sản phẩm, mô hình và quy trình sản xuất của nhà máy.
Lãnh đạo các đơn vị và công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông giới thiệu các sản phẩm, mô hình và quy trình sản xuất của nhà máy.
Lãnh đạo các đơn vị và công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông giới thiệu các sản phẩm, mô hình và quy trình sản xuất của nhà máy.
Lên top