Cách mạng 4.0 đến là công nhân mất việc hết?

Công nhân dệt may đối diện với nguy cơ bị thay thế bởi máy móc thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh: L.T
Công nhân dệt may đối diện với nguy cơ bị thay thế bởi máy móc thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh: L.T
Công nhân dệt may đối diện với nguy cơ bị thay thế bởi máy móc thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh: L.T