HỘI NGHỊ GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỤM THI ĐUA 5 LĐLĐ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC T.Ư - CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

“Các thành phố trung ương là động lực lan toả cho cả nước”

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban 6 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc trung ương.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban 6 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc trung ương.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban 6 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc trung ương.
Lên top