Các khu công nghiệp - khu chế xuất: 22% số con công nhân phải sống xa mẹ