Các chính sách ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động từ 1.8