Các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang: Tập trung hỗ trợ người lao động nghèo