Các cấp CĐ TP. Hà Nội: Phát triển đoàn viên cũng phải “năng nhặt thì mới chặt bị”