Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp CĐ phải thể hiện tốt hơn vai trò trong công tác chính sách kinh tế - xã hội và thi đua khen thưởng