Bức xúc trước quyết định bổ nhiệm, hàng trăm công nhân may Thanh Trì ngừng việc