LĐLĐ HUYỆN LẠC SƠN (HÒA BÌNH)

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.037 cán bộ CĐCS