Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Khu kinh tế (Hải Phòng):

Bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 7 Đảng viên mới