Bộ LĐTBXH đề xuất thay đổi thang, bảng lương

Ảnh: VOV.
Ảnh: VOV.