Bình Dương: Năm đầu tiên tranh chấp lao động giảm mạnh