Bình Định: Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đảng quang vinh – Bác Hồ vĩ đại”

Lên top