CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam:

Biểu dương, tôn vinh Chủ tịch CĐCS, người lao động tiêu biểu

Các Chủ tịch CĐCS được biểu dương. Ảnh Nam Dương
Các Chủ tịch CĐCS được biểu dương. Ảnh Nam Dương
Các Chủ tịch CĐCS được biểu dương. Ảnh Nam Dương
Lên top