CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

Biểu dương thành tích của Công đoàn Công an nhân dân và Đại học Công đoàn

Chủ tịch 
Tổng LĐLĐVN 
Bùi Văn Cường phát biểu 
tại hội nghị.
Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top