Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Trao tặng Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05  tại LĐLĐ quận Đống Đa. Ảnh: CĐQ
Trao tặng Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại LĐLĐ quận Đống Đa. Ảnh: CĐQ
Trao tặng Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại LĐLĐ quận Đống Đa. Ảnh: CĐQ
Lên top