Biểu dương Gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019

Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội biểu dương gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019.
Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội biểu dương gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019.
Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội biểu dương gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019.
Lên top