CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT HÀ NỘI:

Biểu dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2018

Lên top